Etik och regelefterlevnad

Uppförandekod

BDs styrelse och högsta ledning antog en uppförandekod som grundval för hur vi arbetar på ett ansvarsfullt sätt och med integritet. Uppförandekoden är tillgänglig på flera språk och alla medarbetare följer samma höga etiska standarder. Chief compliance officer bevakar programmet för etik och regelefterlevnad under uppsikt av chief executive officer samt Governance and Compliance Committee i BDs styrelse.

Kontaktinformation för uppförandefrågor

BDs telefonlinje för uppförandefrågor är tillgänglig dygnet runt, året runt för anställda och tredje part för att konfidentiellt, och om så önskas anonymt, ta upp frågor om BDs och dess anställdas professionella uppförande. I USA ringer man 866.363.1656.

Utanför USA kan du hitta direktnumret i listan över internationella telefonnummer. Det finns representanter som talar flera olika språk men du kanske får vänta en kort stund innan en lämplig representant kan besvara ditt samtal.

Observera att om du befinner dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet*, Schweiz eller Kanada, kan BD-linjen för uppförandefrågor endast användas för  SOX -relaterade (Sarbanes-Oxley Act) frågor.** Din användning av BDs telefonlinje för uppförandefrågor är frivillig och sekundär jämfört med de andra rapporteringskanalerna som finns på listan Snabbresurser i uppförandekoden.

Dessutom är det viktigt att veta att enligt schweizisk lagstiftning måste BD skydda "schweiziska affärshemligheter", vilket endast definieras i stora drag. I syfte att uppfylla det här kravet har BD upprättat en särskild, separat linje för uppförandefrågor som används för att få vägledning och ta upp frågor eller problem gällande angelägenheter som hänför sig till Schweiz.Förutom telefonlinjen för uppförandefrågor kan du även skicka skriftliga redogörelser eller rapporter om tänkbara kränkningar gällande redovisning, granskning, internrevisioner eller ekonomisk rapportering till ordföranden för BD Audit Committee inom bolagsstyrelsen:BD
c/o Chief Compliance Officer
3750 Torrey View Court, San Diego, CA 92130, USA

eucomed

Eucomed Guidelines

BD har certifierats för att följa Eucomed Guidelines i samarbete med sjukvårdspersonal. 

Läs mer...

advamed

AvaMed Code of Ethics

BD har certifierats för att ha infört AdvaMed Code of Ethics i samarbete med sjukvårdspersonal. 

Läs mer...