Villkor för användning

www.carefusion.se ("Webbplatsen") är en webbplats som drivs av BD ("Vi"). Vårt registrerade kontor finns på adressen 314 BD Sweden AB, Hammarbacken 4B, P.O. Box 452, Sollentuna, SE-191 24, Stockholms Län, Sweden. Vårt momsregistreringsnummer är 556199-4988.

De här villkoren ("Avtalet") gäller användning av den här Webbplatsen och ska läsas tillsammans med vår sekretesspolicy samt andra villkor på webbplatsen eller som webbplatsen refererar till. DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER INTERNA ELLER EXTERNA LÄNKAR TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN UTGÖR BEKRÄFTELSE PÅ OCH GODKÄNNANDE AV VILLKOREN I AVTALET OCH VÅR SEKRETESSPOLICY. OM DU INTE GODKÄNNER AVTALSVILLKOREN ELLER VÅR SEKRETESSPOLICY SKA DU INTE ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Du bekräftar och godkänner även att vi får ändra det här Avtalet när som helst efter eget gottfinnande; att alla ändringar av Avtalet träder i kraft omedelbart efter publicering av ändringarna på Webbplatsen; att du är bunden av eventuella ändringar som gjorts och att du läser Avtalet varje gång du besöker webbplatsen så att du är medveten om och godkänner alla ändringar som gjorts av Avtalet. Din fortsatta användning av Webbplatsen efter Avtalsändringarna innebär att du godkänner ändringarna. Du bekräftar och godkänner även att, om vi inte specifikt uppger något annat, det här Avtalet bara gäller den här Webbplatsen och våra onlineaktiviteter och inte våra offlineaktiviteter.

Du bekräftar och godkänner att allt material inklusive, utan begränsning, innehåll, data, programvara, information, produkter och tjänster som finns på eller tillhandahålls genom den här Webbplatsen ("Material") samt upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i sådant Material, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, företagshemligheter eller andra äganderättigheter eller lagstiftning; att, förutom vad som specifikt tillåts i Avtalet, användning av Materialet är strängt förbjudet; att om inte vi och/eller gällande rättighetsinnehavare ger dig föregående skriftligt tillstånd får du inte sälja, licensiera, hyra ut, ändra, skriva ut, kopiera, reproducera, hämta, överföra, distribuera, visa offentligt, utföra offentligt, publicera, redigera, anpassa, kompilera eller skapa härledda verk med utgångspunkt från Materialet (inklusive, utan begränsning, genom hopfogning eller systematisk hämtning i syfte att skapa samlingar, kompileringar, databaser eller kataloger); och att, förutom om du får ett föregående skriftligt tillstånd är användning av webbläsare (andra än allmänt tillgängliga webbläsare från tredje part), sökmotorer, programvara, spindlar, robotar, avatarer, agenter, verktyg eller andra enheter eller mekanismer för att navigera eller söka på Webbplatsen strängt förbjuden. Oaktat föregående får du hämta eller skriva ut enstaka exemplar av Materialet endast för personligt, icke-kommersiellt bruk under förutsättning att alla meddelanden om upphovs- och äganderätt är intakta. Vi förbehåller oss rätten att när som helst dra tillbaka tillåtelsen att göra personliga kopior av Material från den här Webbplatsen. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i Avtalet.

Du bekräftar och godkänner att vi, efter eget gottfinnande, när som helst och med eller utan föregående meddelande, får spärra eller avsluta din eller någon annan parts tillgång till hela eller delar av Webbplatsen eller Materialet, eller ändra eller avbryta någon aspekt eller funktion hos Webbplatsen eller Materialet (inklusive, utan begränsning, avbryta hela Webbplatsen); och att vi, utan begränsning av några andra villkor i det här Avtalet, förbehåller oss rätten att vidta rättsliga eller andra åtgärder som vi anser vara lämpliga i samband med Webbplatsen, Material och det här Avtalet. Du bekräftar och godkänner även att, om vi inte specifikt uppger något annat, länkar på den här Webbplatsen till andra webbplatser inte innebär att vi godkänner sådana webbplatser eller har någon som helst anknytning till sådana webbplatsers operatörer; att sådana webbplatser inte står under vår kontroll och att vi inte ansvarar för materialet (inklusive, utan begränsning, innehåll, data, programvara, information, produkter eller tjänster) som finns på eller tillhandahålls genom sådana webbplatser eller lämplighet, tillbörlighet, laglighet, efterlevnad av upphovsrätt, exakthet eller någon annan aspekt på sådana webbplatser. Länkning till andra webbplatser från den här Webbplatsen sker helt på din egen risk och vi ansvarar inte för skador som uppstår till följd av eller i samband med sådana länkar eller webbplatser. Du har inte rätt att (och får inte heller hjälpa andra) att upprätta länkar från andra webbplatser till den här Webbplatsen (oavsett genom hypertextlänkning, djuplänkning, hopfogning, växling eller på annat sätt) utan vårt föregående skriftliga tillstånd, som vi kan bevilja, hålla inne eller dra tillbaka efter eget gottfinnande. 

Du har inte rätt att (och får inte heller hjälpa andra) att upprätta länkar från andra webbplatser till den här webbplatsen (oavsett genom hypertextlänkning, djuplänkning, hopfogning, växling eller på annat sätt) utan vårt föregående skriftliga tillstånd som vi kan bevilja, hålla inne eller dra tillbaka efter eget gottfinnande.  När du får tillgång till eller använder den här Webbplatsen får du inte överföra eller skicka material som är tekniskt skadligt (inklusive, utan begränsning, datorvirus, logiska bomber, trojaner, maskar, skadliga komponenter, skadad data eller annan skadlig programvara eller skadlig data) och du samtycker till att inte missbruka webbplatsen (inklusive, utan begränsning, genom hackning).

Du bekräftar och godkänner att den här Webbplatsen och allt "Material" endast är avsett att lämna allmän information till kunder; att varken Webbplatsen eller "Materialet" är avsett att utgöra och utgör inte utövande eller tillhandahållande av medicinsk eller professionell hälsovårdsrådgivning, diagnos, konsultation, behandling, innehåll, data, programvara, information, produkter och/eller tjänster och att du alltid kontaktar kvalificerad sjukvårdspersonal om medicinsk rådgivning eller hälsovårdsrådgivning, diagnos, konsultation, behandling, innehåll, data, programvara, information, produkter och/eller tjänster. Du bekräftar och godkänner även att eventuella uppgifter om medicinska inrättningar eller sjukvårdsinrättningar eller andra kataloger eller sökmöjligheter (inklusive, utan begränsning, innehåll och resultat) som finns på eller tillhandahålls genom den här Webbplatsen endast är avsedda att lämna allmän information till kunder och att det inte innebär att vi rekommenderar sådana inrättningar eller har någon som helst anknytning till dem.

Du bekräftar och godkänner att användning av den här Webbplatsen och Materialet sker på egen risk och tillhandahålls i befintligt skick och i mån av tillgänglighet; att vi inte lämnar uttryckliga eller underförstådda villkor, garantier, intyganden eller godkännanden av något som helst slag gällande den här Webbplatsen eller "Materialet" (inklusive, utan begränsning, garantier eller villkor avseende äganderätt, icke-intrång, tillfredsställande kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål); och att vi inte garanterar eller intygar att den här Webbplatsen eller "Materialet" är exakt, tillförlitligt, korrekt, användbart, lägligt, oavbrutet, säkert, defektfritt eller felfritt (inklusive, utan begränsning, fritt från virus, maskar, trojaner, annan skadlig kod eller andra skadliga komponenter). I jurisdiktioner som inte tillåter undantag eller begränsningar av vissa garantier eller villkor är vår och våra dotterbolags, närstående bolags, licensgivares och leverantörers ansvar begränsat i den utsträckning som lagstiftningen tillåter.

Du bekräftar och godkänner att vi och/eller våra dotterbolag, närstående bolag, licensgivare och/eller leverantörer under inga omständigheter ansvarar för direkta skador, indirekta skador eller följdskador eller andra skador som hänför sig till användning, felaktig användning eller oförmåga att använda den här Webbplatsen eller "Materialet" vid vilken tidpunkt och period som helst, inklusive, utan begränsning, ansvar för förlust av inkomster eller intäkter; förlust av verksamhet, förlust av vinster eller kontrakt, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, förlust av goodwill, förlorad hanterings- eller handläggningstid, förlust eller skador till följd av virus som kan påverka din datorutrustning, programvara eller data (oavsett om den rättsliga grunden är kontrakt, kränkning, försumlighet, strikt ansvar eller annan grund och även om vi och/eller våra dotterbolag, närstående bolag, licensgivare och/eller leverantörer har meddelats om risken för skador), och att om du är missnöjd med, eller framställer anspråk gällande skador som hänför sig till någon del av Webbplatsen, "Materialet" eller det här.

Avtalet är din enda möjlighet till rättelse att sluta använda Webbplatsen och allt "Material".

Inget i det här Avtalet påverkar vårt ansvars för dödsfall eller personskador som uppstår till följd av vår försumlighet, vårt ansvar för bedrägeri, medvetet oriktiga framställningar eller någon annan ansvarsskyldighet som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lagstiftning.

Du bekräftar och godkänner att du kommer att hålla oss och våra dotterbolag, efterträdare, tillträdare, närstående bolag, licensgivare och leverantörer, tillsammans med alla respektive tjänstemän, direktörer, medarbetare och konsulter skadeslösa från alla anspråk, skador, förluster, skyldigheter, beslut, kostnader och utgifter (inklusive rimliga juridiska avgifter och kostnader) som hänför sig till din användning, felaktiga användning eller oförmåga att använda den här webbplatsen eller materialet, eller till din överträdelse av det här avtalet, lagstiftning, regler eller föreskrifter eller tredje parts rättigheter; att vi förbehåller oss rätten att exklusivt försvara och kontrollera angelägenheter avseende sådana ersättningsärenden; och att du samarbetar med oss helt och hållet vid sådana försvarsåtgärder.

Du bekräftar och godkänner att om du befinner dig i en av de jurisdiktioner i världen där rättspraxis, lag, förordning, föreskrift, allmän rättsprincip eller andra regler gör det olämpligt eller olagligt att besöka den här Webbplatsen eller Materialet, eller att det är föremål för godkännande eller tillstånd som du inte har införskaffat eller om hela eller delar av det här Avtalet upphävs har du inte rätt att besöka den här Webbplatsen eller Materialet. Du bekräftar och godkänner även att tolkningen, giltigheten och verkställandet av det här Avtalet och alla utomobligatoriska skyldigheter som uppstår till följd av eller i samband med Avtalet styrs av lagstiftningen i Sverige; att den exklusiva jurisdiktionen för eventuella anspråk eller åtgärder som hänför sig till din användning, felaktiga användning eller oförmåga att använda den här webbplatsen eller materialet, eller till det här avtalet är svenska domstolar; att du oåterkalleligt underkastar dig den exklusiva personliga jurisdiktionen hos sådana domstolar i syfte att processa om ett sådant anspråk eller åtgärd; och att du oåterkalleligt avstår från jurisdiktionsinvändningar mot sådana domstolar.

Du bekräftar och godkänner att om någon bestämmelse i det här Avtalet av behörig domstol befinnes inte kunna verkställas, kommer bestämmelsen att utgå eller begränsas i minsta nödvändiga utsträckning så att det här Avtalet i andra avseenden förblir fullständigt gällande; att Avtalet utgör hela avtalet mellan dig och oss med avseende på det som regleras häri och ersätter samtliga eventuella tidigare muntliga eller skriftliga avtal eller överenskommelser mellan dig och oss som angår sådant som regleras i det här Avtalet; att hela Avtalet eller delar därav inte får ändras, utom av oss och på andra sätt som kan beskrivas på andra ställen i Avtalet; och att allt som finns på eller tillhandahålls genom den här Webbplatsen som inte är förenligt med eller står i konflikt med villkoren i Avtalet ersätts av Avtalsvillkoren.

PROCEDUR FÖR ANSPRÅK VID UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG

Vi respekterar andras immateriella egendom och vi ber dig och alla våra Webbplatsanvändare, närstående bolag, licensgivare och leverantörer att göra detsamma. Om du anser att ditt verk som skyddas av upphovsrätt har kopierats och är tillgängligt på den här Webbplatsen på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, kan du meddela oss genom att lämna all följande information till vårt upphovsrättsombud:


En elektronisk eller fysisk signatur för upphovsrättsinnehavaren eller den person eller företag som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren.
En specifik beskrivning av det verk som omfattas av upphovsrätt och som uppges ha utsatts för intrång.
En specifik beskrivning av den påstådda intrångsgörande aktiviteten (inklusive den särskilda webbsideadressen på den här Webbplatsen).
En specifik beskrivning av var originalet eller en auktoriserad kopia av arbetet som omfattas av upphovsrätt finns (inklusive t.ex. en specifik webbadress utanför den här Webbplatsen).
Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
En skriftlig redogörelse från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, personen eller företaget som har behörighet att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren eller enligt lag.
En skriftlig redogörelse från dig att all information ovan är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller den person eller företag som är behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens uppdrag.
Vårt ombud för meddelande om anspråk angående upphovsrättsintrång på den här Webbplatsen kan nås på följande adress: BD Switzerland 317 sarl, A-One Business Centre, ZA Vers-la-Pièce No 10, 1180 Rolle, Schweiz, Att: General Counsel International.
Om du har klagomål som hänför sig till Webbplatsen eller de tjänster eller produkter som vi tillhandahåller kontaktar du oss genom att klicka på avsnittet "Kontakta oss" på den här Webbplatsen.

OBS! LÄS IGENOM WEBBPLATSENS VILLKOR OCH RÄTTSLIGA BEGRÄNSNINGAR ("VILLKOR") NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR WEBBPLATSEN. ANVÄNDER DU WEBBPLATSEN INDIKERAR DET ATT DU HAR ACCEPTERAT DESSA VILLKOR. ANVÄND INTE WEBBPLATSEN OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN